Роль позакласних занять у вивченні учнями математики

Кожен учитель прагне зацікавити учнів предметом, який він викладає, бо це є запорукою успішного навчання. Таке завдання, очевидно, ставлять перед собою і вчителі математики.

«Зацікавити розум дитини — ось що є одним з основних положень нашої доктрини, і ми нічим не нехтуємо, щоб прищепити учневі смак, ми сказали б, навіть пристрасть до навчання», — писав видатний український математик М. В. Остроградський.

Одним із засобів зацікавлення учнів математикою є добре продумана позакласна робота.

Позакласні заняття дають можливість ширше пропагувати досягнення і значення математичної науки, прищепити учням любов до математики, сприяють виявленню і розвитку здібностей учнів, а також глибшому засвоєнню ними програмного матеріалу.

На таких заняттях можна організувати розв'язування порівняно складних і цікавих задач, що розвивають кмітливість і математичне мислення, вивчати елементи історії математики, ознайомлювати учнів з життям і діяльністю славетних математиків, особливо вітчизняних, з практичним застосуванням цієї науки і з деякими питаннями вищої математики.

Тут створюються широкі можливості для переконання учнів у тому, що саме через шкільну математику лежить шлях до широкого ознайомлення з досягненнями сучасної математичної науки. Ознайомлення з її досягненнями навіть у загальних рисах пробуджує в учнів бажання до творчих шукань, до глибокого пізнання і оволодіння математичними знаннями.

Учні пересвідчуються і в тому, що розвиток математики зумовлений самим життям, яке висуває дедалі нові завдання в усіх галузях людської діяльності, спонукає до шукання нових шляхів, нових відкриттів.

На позакласних заняттях учні можуть дізнатися, що математика широко застосовується не лише в астрономії, механіці, фізиці, хімії і техніці, а й у біології, медицині, у багатьох галузях суспільних наук і в мовознавстві. Особливо розвинулося практичне застосування математики у зв'язку із створенням комп’ютерів.

Позакласна робота відіграє важливу роль у здійсненні політехнічного навчання, оскільки на позакласних заняттях можна розглянути ширше коло питань застосування математики в житті, більше розв'язувати задач, зв'язаних із застосуванням математики на практиці; тут проводиться робота над виробленням в учнів практичних умінь і навичок, у тому числі конструктивних, з моделювання, виготовлення математичних приладів і моделей фігур, а також виконання потрібних для цього розрахунків.

Велика роль позакласних занять і в справі прищеплення учням навичок раціональних обчислень, вироблення в них смаку до обчислень інструментальних (лічильна лінійка, графіки та ін.).

Робота в гуртку, проведення математичних вечорів та інші види позакласної роботи сприяють вихованню в учнів навиків спілкування з однолітками.

Вивчаючи біографії видатних вітчизняних учених, дізнаючись про досягнення математики в нашій країні і про провідну роль українських математичних шкіл у світовій науці, учні відчувають гордість за свою Батьківщину, у них виховується почуття патріотизму.

Математичні гуртки готують учнів до участі в математичних олімпіадах, які виявляють найобдарованіших юнаків і дівчат.

Позакласні заняття дають велику користь і самому вчителеві, бо, готуючись до заняття математичного гуртка, він докладно вивчає відповідну літературу, розширюючи і поглиблюючи тим самим свої знання в галузі елементарної і вищої математики, її історії тощо.

Джерело: В.І. Коба, О.О. Хмура. Позакласна робота з математики в школі.

Ключові слова: , , .