Математика. Історична довідка

Математика (греч. mathematike, від mathema — наука), наука, в якій вивчаються просторові форми і кількісні відносини.

До початку 17 ст. математика — переважно наука про числа, скалярні величини і порівняно прості геометричні фігури; величини (довжини, площі, об'єми та ін.), що вивчаються нею, розглядаються як постійні. До цього періоду відноситься виникнення арифметики, геометрії, пізніше — алгебри і тригонометрії і деяких часткових прийомів математичного аналізу. Областю застосування математики були: рахунок, торгівля, землемірні роботи, астрономія, частково архітектура.

У 17 і 18 ст. потреби природознавства, що бурхливо розвивалося, і техніки (мореплавства, астрономії, балістики, гідравліки і т. д.) привели до введення в математику ідей руху і зміни, перш за все у формі змінних величин і функціональної залежності між ними. Це спричинило за собою створення аналітичної геометрії, диференціального і інтегрального числень. У 18 ст. виникають і розвиваються теорія диференціальних рівнянь, диференціальна геометрія і т. д.

В 19—20 ст. математика піднімається на нові ступені абстракції. Звичайні величини і числа виявляються лише окремими випадками об'єктів, що вивчаються в сучасній алгебрі; геометрія переходить до дослідження «просторів», вельми окремим випадком яких є евклідовий простір. Розвиваються нові дисципліни: теорія функцій комплексної змінної, теорія груп, проектна геометрія, неевклідова геометрія, теорія множин, математична логіка, функціональний аналіз і ін.

Практичне освоєння результатів теоретичного математичного дослідження вимагає отримання відповіді на поставлене завдання в числовій формі. У зв'язку з цим в 19—20 ст. чисельні методи математики виокремлюються в самостійну її гілку — обчислювальну математику. Прагнення спростити і прискорити рішення ряду трудомістких обчислювальних завдань привело до створення обчислювальних машин. Потреби розвитку самої математики, «математизація» різних областей науки, проникнення математичних методів в багато сфер практичної діяльності, швидкий прогрес обчислювальної техніки привели до появи цілого ряду нових математичних дисциплін. Серед них: теорія ігор, теорія інформації, теорія графів, дискретна математика, теорія оптимального управління.

Джерело: Статья А. Н. Колмогорова «Математика» (БСЭ).

Ключові слова: , .