Реферати сторінка 3

Увага! Матеріали отримано з відкритих джерел та розміщено виключно з метою ознайомлення без цілей комерційного використання.

 • Використання графічного способу при розв’язанні математичних задач

  Показати роль графічної моделі як важливого засобу виявлення різних схованих залежностей між величинами задачі, розв'язуваної різними способами.

 • Геометрія, з давніх часів до сьогодення

  Геометрія завжди мала численні практичні застосування. Основними її споживачами були землеміри, ремісники, будівельники, художники. Землемірам потрібні були правила вимірювання ділянок землі, будівельники, користуючись геометрією, креслили план споруди, а потім зводили її, користуючись певними, виробленими протягом століть правилами, згідно з якими певні геометричні форми частин споруд були пов'язані з умовами їх міцності.

 • Виникнення геометрії

  За переказами, біля входу до Академії Платона було написано «Та не ввійде сюди ніхто з тих, хто не знає геометрії». З найдавніших часів геометрія вважалася однією з важливих компонент будь-якої освіти взагалі. Насамперед що таке геометрія?

 • Поняття множини. Операції над множинами

  Поняття множини належить до первісних понять математики, якому не дається означення Множину можна уявити собі як сукупність деяких предметів, об'єднаних за довільною характеристичною ознакою. Наприклад, множина учнів класу, множина цифр десяткової нумерації (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), множина натуральних чисел, множина зернин у даному колосі, множина букв українського алфавіту, множина точок на прямій.

 • З історії розвитку системи одиниць величин

  Людина давно визнала необхідність вимірювати різні величини, причому виміряти як можна точніше. Основою точних вимірювань являються зручні, чітко визначені одиниці величин і еталони цих одиниць. В свою чергу, точність еталонів відображає рівень розвитку науки, техніки, говорить про науково-технічний потенціал країни.

 • Початки комбінаторики

  Принцип добутку і принцип суми. Розміщення з повтореннями. Розміщення та перестановки без повторень. Комбінації без повторень. Перестановки з повтореннями. Комбінації з повтореннями. Формули включень і виключень. Біноміальні коефіцієнти.

 • Кантор — творець теорії множин

  Видатний тополог Павло Сергійович Александров сказав: «Думаю, що в другій половині XIX століття не існувало математика, який би мав більший вплив на розвиток математичної науки, ніж творець абстрактної теорії множин Георг Кантор». Не всі згодяться з цим, хоча б тому, що в ті роки творив такий великий геній, як Анрі Пуанкаре. Проте неможливо заперечувати величезний, непорівнянний вплив творчості Кантора на весь подальший розвиток математики. Він збагатив нашу науку принциповими концепціями, глибокими результатами, важливими ідеями, змістовними теоріями, плідними методами.

 • Боголюбов Микола Миколайович — український математик, механік, фізик

  Микола Боголюбов — один з класиків сучасної науки. Його праці належать до численних розділів математики, механіки, фізики. В кожному з них результати, отримані ученим, є фундаментальними.

 • Вища математика

  1. Аналітична геометрія на площині.
  2. Диференціальне числення функцій однієї змінної.
  3. Інтегральне числення.
  4. Комплексні числа, визначники та системи рівнянь.
  5. Елементи векторної алгебри.
  6. Аналітична геометрія в просторі.
  7. Диференціальне числення функції декількох змінних.
  8. Ряди.
  9. Диференціальні рівняння.
  10. Криволінійні інтеграли.
  11. Подвійні та потрійні інтеграли.
 • Математика як навчальний предмет